அழுக்கு பேச்சு சேறு மனைவி 4 கறுப்பினத்தவர்களை எடுத்துக்கொள்கிறாள்.