ஒரு சேட்டை மனைவியை மோதிய காளைகளின் ஜோடி அவள் விரும்புவதை அவளுக்குக் கொடுக்கிறது