கிறிஸ்துமஸ் மரத்தால் நிர்வாணமாக மனைவி மற்றும் அவளுடைய நண்பர்