கடின மனிதனின் இறைச்சியை எடுத்துக்கொள்வதில் மற்றொரு தைரியமானவர்