ஸ்ட்ரிப்பர் ஹீல்ஸ் மற்றும் ஸ்டாக்கிங்ஸ் அணிந்து, செயலரின் செயலர் பவுலிடம் இருந்து குத்தாட்டம் பெறுகிறார்