செம்பட்டை மனைவி தன் எல்லா நல்ல பொருட்களையும் காட்டுகிறாள்